24 Temmuz 2010 Cumartesi

Fuzuli - Su Kasidesi

Saçma ey göz eşkten gönlümdeki odlare su


Kim bu denli tutuşan odlare kılmaz çare suÂb-gûndur günbed-i devvar rengi bilmezem

Ya muhît olmuş gözümden günbed-i devvare suZevk-i tiğinden aceb yok olsa gönlüm çak çak

Kim mürur ilen bırakır rahneler divare suSuya versin bağ-ban gül-zarı zahmet çekmesin

Bir gül açılmaz yüzün tek verse bin gül-zare suOhşadabilmez gubarını muhharir hattına

Hame tek bakmaktan inse gözlerine kare suArızın yadiyhle nem-nak olsa müjganım nola

Zayi olmaz gül temennasiyle vermek hare suHayret ilen parmağın dişler kim etse istima

Parmağından verdiği şiddet günü Ensar’e suEylemiş her katreden bin bahr-i rahmet mevc-hiz

El sunup urgaç vuzu için gül-i ruhsare suHâk-i payine yetem der ömrlerdir muttasil

Başini taştan taşa urup gezer avare suZerre zerre hâk-i der-gâhina ister sala nûr

Dönmez ol der-gâhtan ger olsa pâre pâre suZikr-i na’tin virdini derman bilir ehl-i hatâ

Eyle kim def’-i humar için içer mey-hâre suYâ Habibu’llah yâ hayru’l-beşer müştâkinim

Eyle kim leb-teşneler yanip diler hemvâre suSensin ol bahr-i keramet kim şeb-i Mirâc’da

Şeb-nem-i feyzin yetirmiş sâbit ü seyyâre suBîm-i dûzah nâr-ı gam salmış dil-i sûzânıma

Var ümîdim ebr-i ihsânın sepe ol nâre suYümn-i na’tinden güher olmuş Fuzûli sözleri

Ebr-i nîsandan dönen tek lü’lü-i şeh-vâre suHâb-i gafletten olan bîdâr olanda rûz-ı haşr

Hâb-ı hasretten dökende dîde-i bîdâre suUmduğum oldur ki Rûz-i Haşr mahrûm olmayam

Çeşme-i vaslın vere ben teşne-i dîdâre suGam günü etme dil-i bîmârdan tiğin diriğ

Hayrdır vermek karanu gecede bîmâre suİste peykânın gönül hecrinde şevkim sâkin et

Susuzum bir kez bu sahrâda benim’çün ara suBen lebin müştâkiyim zühhâd kevser tâlibi

Nitekim meste mey içmek hoş gelir huş-yâre suRavza-i kûyuna her dem durmayıp eyler güzâr

Aşık olmuş gâliba ol serv-i hoş-reftare suSu yolun ol kûydan toprağ olup tutsam gerek

Çün rakîbimdir dahi ol kûya koyman vâre suDest-busı arzusiyle ger ölsem dostlar

Kûze eylen toprağım sunun anınla yâre suİçmek ister bölübülün kanın meger bir reng ile

Gül budağının mizâcına gire kurtare suTînet-i pâkini rûşen kılmış ehl-i âleme

İktida kılmış tarîk-i Ahmed-i Muhtâr’e suSeyyid-i nev’-i beşer deryâ-yi dürr-i istifâ

Kim sepiptir mu’cizâtı âteş-i eşrâre suKılmak için tâze gül-zâr-i nübüvvet revnâkın

Mu’cizinden eylemiş izhâr seng-i hâre suMu’cizi bir bahr-i bî-pâyân imiş âlemde kim

Yetmiş andan bin bin âteş-hâne-i küffâre su

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder